Home » Juridische mededelingen

Juridische mededelingen

Algemene Voorwaarden

Aan onze dienstverlening en overige werkzaamheden ligt een overeenkomst van opdracht met Van Steenderen MainportLawyers B.V. ten grondslag. Deze overeenkomst is onderworpen aan de navolgende Algemene Voorwaarden, welke Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam. De Algemene Voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Op verzoek zal kosteloos een exemplaar van de Algemene Voorwaarden worden toegezonden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden van Van Steenderen MainportLawyers B.V.

1.1 – Van Steenderen MainportLawyers B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich ten doel stelt om de advocatuur (inclusief het optreden als bewindvoerder, curator, mediator en arbiter) uit te oefenen.

1.2 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. De personen die door Van Steenderen MainportLawyers B.V. zijn gemachtigd om namens haar opdrachten te aanvaarden, worden in het navolgende aangeduid met “partner”.

1.3 – Onder “opdrachtgever” wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten van opdrachtgever. De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.1 – Iedere opdracht, hoe ook geformuleerd, beschouwt Van Steenderen MainportLawyers B.V. als uitsluitend aan haar gegeven, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde partners, en/of medewerkers van Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal worden uitgevoerd.

2.2 – De werking van art. 7:404 BW, dat voor het hiervoor bedoelde geval een regeling geeft, alsmede de werking van art. 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.3 – Bij de uitoefening van de praktijk van advocaat zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. zich in voorkomende gevallen laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar opdrachtgevers worden ingeschakeld.

3.1 – Iedere aansprakelijkheid van Van Steenderen MainportLawyers B.V. bij, door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins, zal beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die in dat geval worden uitgekeerd onder de door Van Steenderen MainportLawyers B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis in het concrete geval niet ten laste van de verzekeraars komt.

3.2 – Indien Van Steenderen MainportLawyers B.V. aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Van Steenderen MainportLawyers B.V., te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico.

3.3 – Indien — om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de door Van Steenderen MainportLawyers B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Van Steenderen MainportLawyers B.V. altijd beperkt zijn tot het door haar in de desbetreffende zaak reeds gefactureerde bedrag, welk bedrag maximaal EUR 50.000,– zal bedragen.

4.1 – Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever c.q. betrokkene bekend is geworden met de schade, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van de schade en met Van Steenderen MainportLawyers B.V.’s aansprakelijkheid daarvoor.

5.1 – Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal wanneer het belang van haar opdrachtgever dit kennelijk vordert overleggen met de opdrachtgever bij het inschakelen van derden en bij de selectie van die derden zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, zonder overigens enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor tekortkomingen van deze derden. Het is mogelijk dat derden in verband met de uitvoering van een opdracht hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken en Van Steenderen MainportLawyers B.V. bedingt bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van opdrachtgevers tevens de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking van derden mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden.

5.2 – Indien de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die niet aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. is verbonden, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

6.1 – Van Steenderen MainportLawyers B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet-aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane schade door gebruikte hard- en/of software of overbrenging van virussen en dergelijke).

7.1 – Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal ingevolge toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) de identiteit van opdrachtgevers vaststellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten melden.

8.1 – Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. haar opdrachtgevers een maandelijkse factuur sturen voor honorarium, verhoogd met (i) een opslag van 6% voor algemene kantoorkosten; (ii) de specifieke verschotten; en (iii) waar toepasselijk omzetbelasting (BTW) in verband met de behandeling van een dossier. Bij de factuur zal een globale omschrijving worden gevoegd van de verrichte werkzaamheden, alsmede een gedetailleerd overzicht van de personen die in het desbetreffende dossier werkzaamheden hebben verricht, waarbij die werkzaamheden zullen worden verantwoord in tijdseenheden van 1/10 uur.

8.2 – Facturen zijn betaalbaar bij uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet uiterlijk 21 dagen na factuurdatum volledig is betaald, zal een rente over het onbetaalde van 1% per maand verschuldigd zijn. Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal het recht hebben separate facturen te versturen voor de door opdrachtgever verschuldigd geworden rente en deze separate facturen zijn betaalbaar bij ontvangst.

8.3 – Van Steenderen MainportLawyers B.V. is te allen tijde gerechtigd betaling van een (tussentijds) voorschot te eisen alvorens de werkzaamheden worden aangevangen of voortgezet.

8.4 – Opdrachtgever machtigt het Bestuur van de Stichting Beheer Derdengelden Van Steenderen MainportLawyers onherroepelijk om namens hem met de voor opdrachtgever op de derdengeldenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Steenderen MainportLawyers, dan wel op de rekening(en) van Van Steenderen MainportLawyers B.V. (te) ontvangen bedragen voor de voldoening zorg te dragen van de declaraties van Van Steenderen MainportLawyers B.V. aan opdrachtgever.

8.5 – Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of door Van Steenderen MainportLawyers B.V. in rekening gebrachte bedragen dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzending van documentatie of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. kenbaar te worden gemaakt. Een reclame als hier bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.6 – Van Steenderen MainportLawyers B.V. kent een interne klachtenregeling die te vinden is op haar website, doch die ook op eerste verzoek van opdrachtgever zal worden toegestuurd.

9.1 – De opdrachtgever kan te allen tijde de aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. gegeven opdracht beëindigen, zonder opgave van redenen. Van haar kant zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. een zelfde recht hebben de opdracht te beëindigen onder het in aanmerking nemen van een redelijke termijn van kennisgeving, zodat de opdrachtgever desgewenst maatregelen kan nemen voor inschakeling van één of meer andere advocaten, een en ander in overeenstemming met de door de Nederlandse Orde van Advocaten gegeven Gedragsregels.

9.2 – Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal onder andere bevoegd zijn tot beëindiging van de opdracht: (i) bij het ondanks aanmaning niet-betalen van één of meer door Van Steenderen MainportLawyers B.V. toegestuurde facturen wegens honorarium en verschotten; (ii) bij een verzuim of weigering van opdrachtgever advies van Van Steenderen MainportLawyers B.V. te aanvaarden en op te volgen; (iii) bij een verzuim of weigering van opdrachtgever volledige openheid van zaken te geven, samen te werken, of anderszins zich zodanig op te stellen dat het de professionele inspanningen van Van Steenderen MainportLawyers B.V. ondermijnd; (iv) bij het zich voordoen van enige andere grond toegestaan of voorgeschreven in de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

10.1 – Opdrachtgevers aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. zijn verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de behandeling van een dossier gedurende de tijd van representatie door Van Steenderen MainportLawyers B.V.. Opdrachtgever zal onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van een verzoek van Van Steenderen MainportLawyers B.V. tot prompte betaling van deze kosten. Het kan hierbij onder meer gaan om de kosten van advocaten in andere jurisdicties, experts, vertalers, deurwaarders, taxateurs, dataresearch bureaus etc.

10.2 – Het is opdrachtgever verboden de geestesproducten van Van Steenderen MainportLawyers B.V., daaronder begrepen werkwijzen, adviezen en (modellen/)contracten, te (doen) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren. Van Steenderen MainportLawyers B.V. blijft rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar vervaardigde werken.

11.1 – Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld luidt iedere offerte van of prijsafspraak met Van Steenderen MainportLawyers B.V. exclusief kosten zoals, maar niet beperkt tot: griffierecht, kosten van vertalingen, kosten van experts, taxateurs, informatie- en dataresearch bureaus, koeriersdiensten, internationale telefoongesprekken, reiskosten en kosten van overwerk door secretaresses.

12.1 – Op de rechtsverhouding tussen Van Steenderen MainportLawyers B.V. en haar opdrachtgevers zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Van Steenderen MainportLawyers B.V. en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen. Niet alleen Van Steenderen MainportLawyers B.V., maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, zullen op deze algemene voorwaarden een beroep kunnen doen. Hetzelfde zal gelden voor de (ex-)partners van Van Steenderen MainportLawyers B.V., alsmede van de (ex-)bestuurders van de praktijkvennootschappen en voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Van Steenderen MainportLawyers B.V. hebben verlaten.

13.1 – Deze algemene voorwaarden van Van Steenderen MainportLawyers B.V. zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn. De tekst van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam.

Rotterdam, versie 01 januari 2021

Van Steenderen MainportLawyers B.V.

Zeemansstraat 13

3016 CN  ROTTERDAM

www.mainportlawyers.com

KvK: 24388195