Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe Van Steenderen MainportLawyers B.V. met de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens omgaat.

  1. Algemeen

1.1 Van Steenderen MainportLawyers B.V. respecteert uw (persoons)gegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie herleidbaar tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Steenderen MainportLawyers B.V. verwerkt.

  1. Gebruik van persoonsgegevens

2.1 Alle door Van Steenderen MainportLawyers B.V. verwerkte persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met hetgeen uit wet- en regelgeving voortvloeit, waaronder artikel 6 van de AVG op basis waarvan uitsluitend op de volgende gronden persoonsgegevens worden verwerkt:

– wettelijke verplichting;

– uitvoering van de overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang.

2.2 In verband met de te verrichten en verrichtte dienstverlening aan cliënten beschikt Van Steenderen MainportLawyers B.V. over (persoons)gegevens die relevant zijn voor het aannemen, de uitvoering en beëindiging van de aan haar gegeven opdracht, alles in de ruimste zin des woords. Deze gegevens zijn ontvangen van onze cliënten of uit andere bronnen zoals openbare bronnen, wederpartijen, etc.

2.3 Voorts worden (persoons)gegevens gebruikt voor het delen van juridische kennis en expertise aan u via nieuwsbrieven of het versturen van uitnodigingen voor evenementen of bijeenkomsten. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie van Van Steenderen MainportLawyers B.V.

  1. Verstrekken persoonsgegevens aan derden

3.1 Van Steenderen MainportLawyers B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

3.2 Van Steenderen MainportLawyers B.V. kan persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

3.3 Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Steenderen MainportLawyers B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Steenderen MainportLawyers B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

  1. Onze website en uw privacy

4.1 Op het moment dat u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch geregistreerd in een zogeheten log-bestand. Deze bestanden worden gedurende een beperkt aantal dagen op de webserver bewaard.

4.2 De contactpagina op onze website maakt gebruik van de dienst Google Maps, waarbij zogenaamde third-party cookies worden geplaatst. De meeste internetbrowsers accepteren deze cookies automatisch. Door de instellingen van uw browser aan te passen, kunt u de cookies weigeren. In dat geval kunt u op de contactpagina van onze website geen gebruik maken van de dienst Google Maps.

4.3  Op de website van Van Steenderen MainportLawyers B.V. zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin of Facebook. Van Steenderen MainportLawyers B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

  1. Bewaartermijnen

5.1 Van Steenderen MainportLawyers B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de opdracht en/of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

  1. Beveiliging

6.1 Van Steenderen MainportLawyers B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

  1. Wijzigingen statement

7.1 Van Steenderen MainportLawyers B.V. heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

  1. Vragen?

8.1 Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u toesturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

8.2 Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Steenderen MainportLawyers B.V.  aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Van Steenderen MainportLawyers B.V.

info@mainportlawyers.com

F: 010 – 266 78 68

Deze privacyverklaring is op 14 juni 2019 vastgesteld.